De medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, het stichtingbestuur.

Het mailadres van de MR is mrwoudhuis@leerplein055.nl.  Hier kunt u terecht met uw vragen en/of opmerkingen.

Onze MR bestaat uit 6 leden, waarvan er 3 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 3 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingsbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

De MR leden

Namens het team: Karen Hoeflaak, Dineke Thomas en Vincent Barneveld.

Namens de ouders: Myrthe Demmer, Lobke Kuiper-Traarbach en Jan Willem Broek.

MR-vergaderingen

Vrijwel elke maand komt de MR bijeen om te vergaderen. De data van de vergaderingen maakt de MR bekend via de nieuwsbrief.

Jaarverslag

Elk schooljaar worden onderwijsinhoudelijke zaken, schoolontwikkeling en activiteiten die hebben plaatsgevonden vastgelegd in een jaarverslag. Ook de medezeggenschapsraad maakt een jaarverslag.

Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsreglement Het Woudhuis

 

Huishoudelijk reglement 

Huishoudelijk Reglement MR  Het Woudhuis