Anti Pesten

Het Woudhuis wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt bij pestgedrag. Pesten wordt op onze school niet getolereerd.

Het anti-pestprotocol Het Woudhuis voor onze school is er klaar voor. Het gedragsprotocol dient om duidelijkheid te scheppen voor de leerlingen, ouders en leerkrachten.

Dit jaar gaat de school starten