Visie en missie, onze kernwaarden

Het Woudhuis is een openbare school in de wijk Het Woudhuis. De school is gevestigd in het multifunctionele gebouw en wijkcentrum Het Bolwerk, waarin o.a. ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn gevestigd.

Op dit moment telt de school rond de 70leerlingen verdeelt over 5 groepen. De meeste leerlingen komen uit de wijk, waarbij ouders bewust hebben gekozen voor een openbare en kleinere school in de buurt.

Visie 

WIJ STAAN VOOR …. 

Samen maken wij er meer van              toegankelijk             veilige leeromgeving            maximale ontplooiing 

We willen kinderen meer uitdagen, actieve betrokkenheid stimuleren, leerbehoeften (h)erkennen en aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, bij hun talenten. 

Op de Het Woudhuis richten wij ons op het individuele kind (gepersonaliseerd leren) en zijn vaardigheden voor de toekomst (21st century skills).  Wij zijn als team samen verantwoordelijk voor elkaar, de kinderen, de communicatie en de organisatie. Wij professionaliseren, coachen elkaar, geven feedback en werken samen. Wij zetten ieder in zijn of haar kracht.  

In onze communicatie naar leerlingen, ouders en leerkrachten zijn wij duidelijk en eenduidig. 

In ons pedagogisch klimaat staat het welbevinden van leerlingen, ouders en leerkrachten centraal. Een ieder geeft complimenten, stelt grenzen, is duidelijk en wordt gezien. 

In 2022 staat Het Woudhuis bekend als een eigentijdse school waar de kinderen, ouders en leerkrachten graag naar toe gaan, zich veilig voelen en betrokken zijn. De leerlingen kunnen eigen talenten en vaardigheden inzetten voor verdere ontwikkeling 

ONZE KERNWAARDEN :

Veiligheid  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op het Woudhuis en zich veilig voelen om zoveel mogelijk te kunnen leren. Wij proberen binnen onze school een veilige omgeving te creëren voor onze leerlingen, hun ouders en de medewerkers. 

Veiligheid betekent voor ons ook dat we in een open cultuur met elkaar samenwerken, waarin we zorgvuldig communiceren. Kinderen en volwassenen moeten met plezier naar school gaan. We spreken met elkaar af hoe we dat doen en spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag. 

Betekenisvol 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan vol verwondering in het leven. Wij prikkelen deze nieuwsgierigheid door een betekenisvolle context te scheppen en een betrokken en intrinsiek gemotiveerde houding te stimuleren. Dit bereiken wij door in de middagen thematisch te werken in een rijke, uitnodigende leeromgeving. Kinderen leren op deze manier verbanden te leggen, vanuit verschillende invalshoeken.  

Respect  

Respect betekent dat wij waardering voor de ander hebben en rekening houden met elkaar. Het is een concreet uitgangspunt voor onze relaties met anderen: Ouders, collega’s en kinderen. 

Verantwoordelijkheid  

We willen dat onze kinderen zelfstandig zijn en daarbij verantwoordelijkheid laten zien voor zichzelf, hun medeleerling, de school en hun omgeving. Bij verantwoordelijk zijn hoort dat je oog hebt voor elkaar. Wij willen dat onze kinderen zich gekend en gezien voelen op school.  

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren (eigenaarschap)   

Betrokkenheid 

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een betrokken werkhouding. Het is onze taak kinderen goed te observeren, te prikkelen en nieuwsgierig te maken, waardoor ze gemotiveerd raken om te leren. We werken met een breed aanbod van nieuwe, moderne methodes die aansluiten op de diverse leerstijlen van onze kinderen. De betrokkenheid wordt geoptimaliseerd door eigen initiatieven en activiteiten van kinderen te stimuleren.  

Ook van ouders verwachten wij betrokkenheid met als doel het welbevinden, het leren en de leerprestaties van het eigen kind te optimaliseren.   

Missie

  • De algemene toegankelijkheid, de school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging.
  • Binnen een veilige leeromgeving wordt duidelijk aandacht besteed aan de basisvaardigheden waarbij moderne onderwijsleermiddelen en ICT als belangrijke instrumenten worden ingezet.
  • Streven naar een maximale ontplooiing van de leerlingen door het bevorderen van de  zelfstandigheid, zelfredzaamheid en taak verantwoordelijkheid.
  • Afstemming van het onderwijs zodat een leerling met een verschil in leertempo, leerstijl, werkhouding, leercapaciteit en sociale competentie een doorgaande ontwikkeling doormaakt waarbij er sprake is van een goede balans tussen klassikaal onderwijs en individueel afgestemd onderwijs.

Op Het Woudhuis streven wij met elkaar er naar alle kinderen een school te bieden waarin ze zich veilig voelen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en evenwichtig persoon.