De zorg op grote lijnen

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.) Dergelijke aanpassingen worden besproken met ouders. Blijkt de problematiek toch complexer, dan overlegt de school met de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van de expertise van Passend Onderwijs Apeldoorn.

 

Op Het Woudhuis speelt de interne begeleider, Marlette van der Kaa,  een belangrijke rol in alle processen die met zorg te maken hebben. De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, en de begeleiding en professionalisering van leraren.