ouderraad

Wat is en wat doet de ouderraad?

De OR stelt zich als doel de samenwerking tussen ouders, het schoolbestuur, het leraren team, schoolcommissies, de leerlingen en overige bij de school betrokkenen te bevorderen. Dit doel wil de OR bereiken door samen met het team en de activiteitencommissie (AC) allerlei leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren.

Jaarlijks aan het begin van het schooljaar, vragen we aan alle ouders een financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan de opening van het schooljaar, het Sinterklaas, kerst- en paasfeest en andere activiteiten.

Hoewel de ouderbijdrage in principe een vrijwillige bijdrage is, is uw bijdrage van essentieel belang om deze extra activiteiten te kunnen bekostigen.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 22,50 per kind per schooljaar. Wanneer uw kind na 1 januari op school instroomt, betaalt u een deel van de jaarlijkse ouderbijdrage, namelijk € 11,25 en voor ieder kind dat instroomt na 1 april wordt er voor het resterende schooljaar geen bijdrage gevraagd.

De OR heeft als richtlijn om maandelijks te vergaderen. Tijdens deze vergaderingen worden o.a. actuele zaken besproken zoals b.v. de stand van zaken wat betreft het organiseren van de activiteiten maar ook de financiën. Hierbij is een vertegenwoordiger van het team aanwezig.

OR-leden

Dagelijks bestuur

  • Kim van Roon                    Voorzitter
  • Marco Wentink                 Penningmeester
  • Bianca Bouwmans             Secretaris
    Roel Oost (directeur) is vertegenwoordiger vanuit het team.

Jaarverslag.
Elk schooljaar worden onderwijsinhoudelijke zaken, schoolontwikkeling en activiteiten die hebben plaatsgevonden vastgelegd in een jaarverslag. Ook de medezeggenschapsraad en ouderraad maken een jaarverslag. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan liggen de jaarverslagen ter inzage bij de directie van de school.

 

 

 

Delen via