Nieuwe richtlijnen i.v.m. Corona op het Woudhuis

dinsdag 27 oktober 2020

Nieuwe richtlijnen i.v.m. Corona op het Woudhuis

De volgende regels zijn van toepassing:

 

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.

2. Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.

4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

5. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:

• Een goede melding en monitoring van besmettingen;

• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden (is geregeld bij de 2 ingangen).

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/ hygiëne richtlijnen/basisscholen. Denk hierbij aan:

• Handen wassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang

• Gebruik van papieren handdoekjes.

• Oppervlakten reinigen met water en zeep.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

• Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.

Voor personeelsleden in het regulier basisonderwijs is het niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondneusmasker te dragen.

Indien dit niet geadviseerd wordt kan elk personeelslid hier alsnog zelf toe besluiten bij verplaatsingen buiten het leslokaal. Het is van het grootste belang hier te benadrukken dat het uitdragen en toepassen van de 1,5m afstandsregel en de overige hygiënemaatregelen prioriteit hebben.

Groepsactiviteiten

• Voor groepsactiviteiten in de school zoals bijv. vieringen en musicals geldt het dringende advies om dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden. Hierbij dienen de personeelsleden onderling wel de 1,5 meter afstand te handhaven.

• Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. schoolreisjes, excursies en schoolkampen geldt in eerste instantie het advies van de overheid om de reisbewegingen zoveel als mogelijk te beperken. Indien een school besluit toch een activiteit te organiseren op een andere locatie, dan zijn de regels zoals die gelden op die locatie van toepassing.

• Voor elke groepsactiviteit geldt: de afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM.

• Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen in het primair onderwijs toegestaan.

• Gymlessen gaan door. Kleedkamers en douches in externe sportaccommodaties kunnen openblijven voor bewegingsonderwijs in het regulier basisonderwijs

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals

Gezien de huidige ontwikkelingen wordt er  zeer kritisch een afweging gemaakt in hoeverre de aanwezigheid van ouders/ verzorgers, vrijwilligers, stagiaires en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Indien de school besluit externen toe te laten dan zal zij de gezondheidscheck moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen toepassen.

NB Dit geldt op het Woudhuis ook voor onze overblijfkrachten en docenten talentateliers.

Oudergesprekken en ouderavonden

Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit in beginsel digitaal plaatsvindt. Oudergesprekken: Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de school te voeren dan geldt: Oudergesprekken op de school kunnen enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de gezondheidscheck en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

In en rondom het schoolgebouw

Van scholen wordt gevraagd zoveel mogelijk een bijdrage te leveren aan het kunnen toepassen van de afstandsregels tussen volwassenen. Aan scholen wordt daarom geadviseerd ouders/ verzorgers erop te wijzen buiten het schoolgebouw te blijven en in de schoolomgeving ten minste de 1,5 meter afstand te bewaren.

Hieronder volgt een enkele specificering

Schoolplein

Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich niet op het schoolplein, tenzij het benutten van het schoolplein noodzakelijk is voor:

• maatwerk op basis van leeftijdscohorten; denk hierbij aan het toegang verlenen tot het schoolplein voor ouders/verzorgers van de jongste leerlingen van de school;

• het toepassen van de algemeen geldende richtlijnen.

Ventilatie

De ventilatie (luchtverversing) dient in elke verblijfsruimte te voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen en te passen bij de gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimte. De school is niet CO-2 gestuurd en dat hoeft ook niet volgens het bouwbesluit. Wij luchten lokalen en andere ruimtes meerdere keren per dag door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten (als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn) .

Ons bestuur is niet verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het schoolgebouw, dat is Accres (onze verhuurder). Het luchtsysteem wordt door hen jaarlijks onderhouden (de filters) en de roosters worden gereinigd. Uitgebreide informatie over ventilatie vindt u op de website: https://www.accres.nl/informatie-rondom-het-coronavirus

Vanzelfsprekend zijn wij wel verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers.

In de herfstvakantie zijn alle roosters(natuurlijke ventilatie) gereinigd. CO2 meten is niet verplicht.

In de zomer is gehele ventilatiesysteem gereinigd en voorzien van nieuwe filters.

 

Voor een volledig overzicht van richtlijnen rondom ventilatie wordt verwezen naar weeropschool.nl/ventilatie en naar de algemene richtlijnen van het RIVM (lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19).

 

 

Delen via